Obradował II Kongres PZD

 

W dniu 22 września 2011r. w Hali Torwar w Warszawie odbył się II Kongres Polskiego Związku Działkowców.

Zgodnie ze Statutem PZD gremium to jest zwoływane dla oceny sytuacji i wyrażenia stanowiska środowiska działkowców w sprawach szczególnie istotnych dla ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Przesłanką, która zadecydowała o zwołaniu II Kongresu było zagrożenie dla praw działkowców oraz istnienia ogrodów działkowych w Polsce, wynikające z zaskarżenia przez I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

W Kongresie udział wzięło prawie 4000 działkowców reprezentujących ogrody z wszystkich regionów Polsk. Gośćmi Kongresu byli przedstawiciele władz państwowych, w tym reprezentujący Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Minister Olgierd Dziekoński oraz Wicepremier Rządu RP Waldemar Pawlak; partii politycznych, w tym Przewodniczący SLD Grzegorz Napieralski, Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej poseł Andrzej Czerwiński oraz Przewodniczący Unii Pracy Waldemar Witkowski, a także liczni parlamentarzyści i przedstawiciele samorządów lokalnych, związków zawodowych i organizacji pozarządowych.  Na zaproszenie władz PZD udział w Kongresie wzięli również przedstawiciele europejskiej organizacji działkowców, tj. Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych z siedzibą w Luksemburgu, a także reprezentanci narodowych związków działkowców z Anglii, Czech, Niemiec,  Słowacji i Szwecji.

Otwarcia Kongresu dokonał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Po przywitaniu uczestników oraz przybyłych gości odbyła się uroczysta gala sztandarowa. Następnie odśpiewano Hymn RP i „Zieloną Rzeczpospolitą” – oficjalny Hymn PZD.

Po oficjalnym rozpoczęciu Kongresu i przyjęciu regulaminu obrad wybrano dwoje przewodniczących Kongresu: Wincentego Kulika oraz Izabelę Ożegalską oraz powołano pozostałych 10 członków prezydium Kongresu. Wyłoniono również 37-osobową Komisję Stanowisk i Wniosków, na której czele stanęła Barbara Korolczuk.

Kolejnym punktem obrad był referat Prezesa Eugeniusza Kondrackiego, w którym odniósł się do najważniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem ogrodnictwa działkowego w Polsce, w tym: znaczenia ustawy o ROD dla bezpieczeństwa prawnego działkowców i ogrodów, zagrożeń i wyzwań jakie stoją przed nimi obecnie i w przyszłości oraz znaczenia posiadania przez działkowców ogólnopolskiego samorządu i integracji ich środowiska. Istotny fragment referatu poświęcony był również wadze, jaką społeczność działkowców przywiązuje do wyników wyborów parlamentarnych. Zaskarżenie całej ustawy o ROD oraz stanowisko Marszałka Sejmu przesłane w tej sprawie do Trybunału, wskazuje bowiem, iż w przyszłym Parlamencie niektóre środowiska polityczne mogą podjąć próby znacznego ograniczenia, czy wręcz pozbawiania działkowców ich dotychczasowych praw. Tematy poruszone w referacie Prezesa PZD otwierającym dyskusję oraz zaprezentowane w nim poglądy, spotkały się z dużym uznaniem i akceptacją Kongresu, czego potwierdzeniem były wielokrotne oklaski, jakimi przerywano wystąpienie.

Po referacie Przewodniczący Kongresu udzielił głosu zaproszonym gościom i uczestnikom. Jaki pierwszy wystąpił przedstawiciel Prezydenta RP Minister Olgierd Dziekoński, który odczytał list do Kongresu skierowany przez Prezydenta RP.

Kolejnym występującym był Wicepremier Waldemar Pawlak, który zaprezentował się nie tylko, jako przedstawiciel Rządu ale i lider PSL. Stąd też odwołując się do udziału parlamentarzystów swego ugrupowania w uchwalaniu w 2005r. ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zadeklarował, iż w przyszłym Parlamencie działkowcy mogą liczyć na PSL, które nadal popiera ustawę i rozwiązania w niej zawarte. Szczególne uznanie wyraził także dla samoorganizacji całego środowiska działkowców w ramach PZD, która umożliwia działkowcom skuteczną walkę o swe prawa i zachowanie ogrodów.

W takim samym duchu, pełnym uznania i poparcia dla działkowców, ogrodów,  ustawy o ROD i Związku, było utrzymane wystąpienie lidera SLD – Grzegorza Napieralskiego. Zaakcentował wieloletnią tradycję swego ugrupowania  we wspieraniu działkowców i ich Związku w walce o zachowanie ogrodów w krajobrazie polskich miast. Ponadto potwierdził, że SLD, jako współautor ustawy o ROD, będzie dążył w przyszłym Parlamencie do zachowania jej zapisów w niezmienionym kształcie.

         W dalszej części Kongresu głos z trybuny kongresowej zabrali również m.in. poseł Czerwiński reprezentujący klub PO, Minister Eugeniusz Grzeszczak, Przewodniczący UP Waldemar Witkowski, przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz posłanki i posłowie.

W przerwie Kongresu odbyła się konferencja prasowa, na której przed liczną grupa dziennikarzy wystąpili: reprezentujący PZD Prezes Eugeniusz Kondracki, Przewodniczący Kongresu Izabela Ożegalska i Wincenty Kulik, a także Wicepremier Waldemar Pawlak, Przewodniczący SLD Grzegorz Napieralski i Przewodniczący UP Waldemar Witkowski. Przebieg konferencji, potwierdził poparcie dla obrony ustawy o ROD ze strony PSL, SLD i UP. Ponadto wskazał, iż problem bezpieczeństwa prawnego działkowców i ich ogrodów, jest zagadnieniem, które ma rzeczywiste znaczenie społeczne i jako takie zasługuje na większą uwagę w trakcie kampanii wyborczej. Niestety, zbyt rzadko daje ona bowiem odpowiedzi na pytania o problemy mające rzeczywiste znaczeni dla obywateli.

         Równie ważna, jak wystąpienia i deklaracje polityków, były głosy działkowców, które padły podczas Kongresu. W ożywionej dyskusji wszyscy mówcy, zarówno reprezentujący działkowców z poszczególnych regionów Polski, jak i goście zagraniczni, wskazywali na znaczenie społeczne ogrodów działkowych, tak dziś jak i w przyszłości. Podkreślano także znaczenie, jakie dla realizacji funkcji ogrodów, mają dobre rozwiązania prawne, których przykładem  jest ustawa o ROD. Odwoływano się również do znaczenia integracji działkowców w ogólnokrajowej organizacji oraz solidarności całego środowiska w Europie. Optymizmem napawało zwłaszcza wystąpienie Alana Rees’a - Prezesa angielskiej organizacji działkowców, który odwołał się do własnych doświadczeń w obronie praw działkowców i istnienia ogrodów. W Anglii również próbowano zmienić ustawę i ograniczyć prawa działkowców w niej zawarte. Jednak dzięki zorganizowanej przez angielski Związek ogólnokrajowej kampanii informacyjnej oraz masowym protestom kierowanym przez działkowców do parlamentarzystów, udało się obronić ustawę i zawarte w niej rozwiązania. Na uwagę zasługuje również głos działkowiczki z Częstochowy Pani Henryki Hajduś,  która po emocjonalnym wystąpieniu, w którym wezwała do walki o ustawę i ogrody, otrzymała burzę oklasków od całej sali. Z uwagi na ograniczony czas i znaczną liczbę chętnych do wystąpienia, liczni uczestnicy Kongresu zmuszeni byli ograniczyć się do złożenia swych głosów do protokołu.

         Kolejnym punktem obrad było głosowanie nad projektami dokumentów kongresowych przedstawionymi przez Komisję Stanowisk i Wniosków. W głosowaniu prowadzonym przez Przewodniczącą Izabelę Ożegalską, każdy z 10 dokumentów zaprezentowanych przez Przewodniczącą Komisji Barbarę Korolczuk, został przyjęty przez uczestników Kongresu jednomyślnie. Są to:

Stanowisko w sprawie sytuacji PZD i ruchu ogrodnictwa działkowego wobec wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego złożonego do Trybunału Konstytucyjnego

Apel w sprawie wyborów parlamentarnych

Stanowisko w sprawie wyborów parlamentarnych

Stanowisko w sprawie znaczenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych dla przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce

Stanowisko w sprawie 30-lecia Polskiego Związku Działkowców

Stanowisko w sprawie integracji środowiska polskich działkowców i jedności ruchu ogrodnictwa działkowego.

Stanowisko w sprawie współpracy Polskiego Związku Działkowców z samorządami lokalnymi

Przesłanie II Kongresu PZD do Narodowych Związków Działkowców

Stanowisko w sprawie współpracy z Ministerstwem Infrastruktury

Stanowisko II Kongresu PZD w sprawie przyszłości ruchu działkowego w Polsce

Na zakończenie Kongresu głos zabrał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który podziękował wszystkim zebranym za uczestnictwo w Kongresie. Prezes stwierdził, iż wszyscy dyskutanci ze Związku uznają, że ustawa jest dobra i sprawdza się w ogrodach. Wyraził też przekonanie, iż prowadzona obecnie przez działkowców walka w obronie swych praw i ogrodów, tak jak dotychczasowe zmagania, zakończy się ich zwycięstwem. Jednocześnie wyraził nadzieję  że będzie to walka ostatnia, po której działkowcy i ich Związek będą mogli się skupić wyłącznie na swych działkach i ogrodach, tak aby były one jeszcze piękniejsze i jeszcze lepiej służyły społeczeństwu. 

Kongres, który rozpoczął się o godzinie 10:00, zakończył się po godzinie 18.

 

 


 

Goście II Kongresu PZD

 

Przedstawiciel Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Olgierd Dziekoński  - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

 Waldemar Pawlak - Wicepremier, Minister Gospodarki

 Eugeniusz Grzeszczak - Minister w Kancelarii Rady Ministrów

Jan Bury - Wiceminister Skarbu Państwa

 Jarosław Wojtowicz - Wiceminister w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego

Marek Łukaszewicz  - Dyrektor Biura Ministra Sprawiedliwości

 

 

Przedstawiciel Ministra Infrastruktury

     Grzegorz Majcherczyk - Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Nieruchomościami

 


 

Goście zagraniczni II Kongresu PZD

 

 

1) Delegacja Biura Międzynarodowego Ogrodów Działkowych  i Rodzinnych w Luksemburgu

 Ing. Wilhelm Wohatschek  -  Przewodniczący Zarządu Biura Międzynarodowego, Prezydent Austiackiego Związku Działkowców

dr Achim Friedrich - Członek Zarządu Biura Międzynarodowego, Prezydent Niemieckiego Związku Działkowców

Lars Oscarson - Członek Zarządu Biura Międzynarodowego, Prezydent Szwedzkiego Związku Działkowców,

 

2) Delegacja Niemieckiego Związku Działkowców

Wilhelm Spieß - Członek  Zarządu Głównego Niemieckiego Federalnego Związku Przyjaciół Działkowców

 

3)  Delegacja Angielskiego Związku Działkowców

Alan Rees - Prezydent Angielskiego Związku Działkowców

 

4)  Delegacja Słowackiego Związku Działkowców

Ing. Eduard Jakubek - Prezes Słowackiego Związku Działkowców

Juraj Korček - Sekretarz Słowackiego Związku Działkowców

 

5) Delegacja Czeskiego Związku Działkowców

 doc. Josef Ernest - Wiceprezes Czeskiego Związku Działkowców

dr Ladislav Labuta - Sekretarz Czeskiego Związku Działkowców

 


 

 

Parlamentarzyści na II Kongresie PZD

 

POSŁOWIE

 

Polskie Stronnictwo Ludowe

Stanisław Kalemba

 Adam Krupa

Mirosław Pawlak

Janusz Piechociński

Piotr Walkowski

Józef Zych

 

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Grzegorz Napieralski - Przewodniczący SLD

Marek Balicki

Tomasz Garbowski

Zdzisława Janowska

Bożena Kotkowska

Artur Ostrowski

Sylwester Pawłowski

Stanisława Prządka

Stanisław Stec

Wiesław Andrzej Szczepański

Tadeusz Tomaszewski

Marek Wikiński

Stanisław Wziątek

Ryszard Zbrzyzny

 

Platforma Obywatelska

Andrzej Czerwiński

Andrzej Halicki

Józef Piotr Klim

Jan Kulas

Sławomir Rybicki

 

Niezrzeszeni

Witold Gintowt-Dziewałtowski

 

Prawo i Sprawiedliwość

Kazimierz Smoliński

 

SENATOROWIE

 

Polskie Stronnictwo Ludowe

Michał Boszko

 

Platforma Obywatelska

Marek Konopka

 

 


 

Przedstawiciele partii politycznych, związków zawodowych

i organizacji społecznych uczestniczących w II Kongresie PZD

 

 

 

1.         Iwona Piątek  - Przewodnicząca Partii Kobiet

2.         Tomasz Mamiński - Przewodniczący Krajowej Partii Emerytów i Rencistów

3.         Waldemar Witkowski - Przewodniczący Unii Pracy

4.         Wiesława Taranowska - Wiceprzewodnicząca OPZZ

5.         Danuta Bursiak - Partia Kobiet

6.         Maria Pierzchała - Wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Partii Kobiet

7.         Zdzisław Tylicki - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Kujawsko - Pomorskiego Polskiego Związku Emerytów i Rencistów

8.         Stanisław Baryluk - Rada OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego

9.         Elżbieta Drogosz - Przewodnicząca OPZZ Województwa Świętokrzyskiego

10.       Stanisław Kowalczyk - Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ

11.       Płk Aleksander Kubacki - Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

12.       Płk Miłosz Biały - Zarząd Główny Związku Żołnieży Wojska Polskiego

13.       Mirosław Bandel - Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska - Wschód

14.       Danuta Frontczak - Forum Kobiet - Szczecin

15.       Zbigniew Jakobsche - Wojewódzki Ośrodek Młodzieżowy w Szczecinie

16.       Grzegorz Ślusarczyk - Wiceprezes Zarządu Grodzkiego PSL w Kielcach

17.       Dariusz Wieczorek - Przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD Województwa Zachodniopomorskiego

18.       Magdalena Zych - Koordynator Projektów Badawczych Muzeum Etnograficznego w Krakowie


 

 

Kandydaci na posłów i senatorów na II Kongresie PZD

 

Paweł Bożyk

Genowefa Grabowska

Piotr Hałasik

Kazimierz Karolczak

Henryk Madej

Danuta Marzec

Franciszek Potulski

Mariola Rabczon

Wiesław Rutkowski

Bartłomiej Toszek

 

 

 


 
2011 PZD Polski Związek Działkowców. Wszelkie prawa zastrzeżone.